ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η «Casino Elit» δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών.
Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου περιγράφει τον τρόπο συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (EU 2016/679) (GDPR).
Η «Casino Elit» είναι ένας “ελεγκτής επεξεργασίας δεδομένων”. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για να αποφασίσουμε πώς κρατάμε,χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτήν την ειδοποίηση ώστε να γνωρίζετε πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

ΑΡΧΕΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για διάφορες κανονιστικές και νομικές υποχρεώσεις των Καζίνο έναντι των αρμόδιων Αρχών στα πλαίσια της συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αυτό προϋποθέτει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέξαμε και διατηρούμε πρέπει να:
1. Χρησιμοποιούνται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια.
2. Συλλέγονται μόνο για σκοπούς που είναι έγκυροι, σας έχουν εξηγήσει σαφώς και δεν χρησιμοποιούνται με κανέναν άλλον τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς.
3. Συλλέγονται για σκοπούς σχετικούς με τους προαναφερόμενους .
4. Είναι Ακριβή και ενημερωμένα.
5. Διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτούς.
6. Διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ

Προσωπικά δεδομένα ή προσωπικά στοιχεία, σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα άτομο από το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά του, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Μπορούμε να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών για εσάς:
* Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, τίτλος, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
*αριθμος ταυτοτητας
* Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των συστημάτων μας.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Συνήθως συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς μέσω των εντύπων εγγραφής σας ή συμμετοχής σας σε κάποια από τις υπηρεσίεςμας, της παικτικής σας δραστηριότητας και των cookies όταν εισέρχεστε στους Δικτυακούς Τόπους μας

ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΑΣ

Xρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τον νόμο.
Συνήθως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Όταν θέλουμε την άποψή σας σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
2. Όταν πρέπει να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στις Υπηρεσίες μας.
3. Όταν θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με νέα γεγονότα ή Υπηρεσίες.
4. Όταν συντρέχει λόγος συμμόρφωσης με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να επιδιώξουμε τους σκοπούς έννομων συμφερόντων δικών μας ή τρίτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα και έννομα συμφέροντά σας δεν υπερέχουν των συμφερόντων μας αυτών.

Οι καταστάσεις στις οποίες θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρατίθενται παρακάτω:

* Για Παροχή των υπηρεσιών μας
* Λογιστική και έλεγχος.
* Για την πρόληψη της απάτης
* Για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
* Για σκοπούς που προάγουν τον υπεύθυνο τζόγο.
* Για λόγους αποτίμησης της αποτελεσματικότητας του marketing – μελέτη στατιστικής ανάλυσης δεδομένων σχετικά με την συχνότητα των επισκέψεων και τα τα ποσοστά συμμετοχής των πελατών σε διάφορες δραστηριότητες.

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς.

Εάν δεν επιθυμείτε να μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης, ή αν θέλετε να απέχετε από την λήψη εξατομικευμένης ενημέρωσης σχετικά με προσφορές ή νέα για τα συναρπαστικά προϊόντα, δραστηριότητές και υπηρεσίες μας, ζητήστε από την υποδοχή να συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο ανάκλησης ή απευθυνθείτε στο [email protected]